Thursday, December 31, 2020

Chinese Grammar Colors - 中文語法顏色


Chinese Grammar Colors - 中文語法顏色

Colors · 白色 bái sè white · 黑色 hēi sè black · 红色 hóng sè red · 黄色 huáng sè yellow · 绿色 lǜ sè green · 蓝色 lán sè blue · 褐色 hé sè brown · 橙色

No comments:

Post a Comment