Thursday, February 25, 2021

Chinese Descriptive Words 中文描述詞


Chinese Descriptive Words 中文描述詞

Take a look at more interesting Chinese Words:
看一下更有趣的中文單詞:

friendly (友好 yǒu hǎo)
shy (害羞 hài xiū)
agile (利索 lì suǒ)
funny (风趣 fēng qù)
humorous (幽默 yōu mò)
patient (耐心 nài xīn)
stubborn (固执 gù zhí)
loyal (忠诚 zhōng chéng)
honest/frank (耿直 gěng zhí)
easy-going (随和 suí he)
reserved (含蓄 hán xù)
serious (严肃 yán sù)
hospitable (好客 hào kè)
ignorant (无知 wú zhī)
realistic (现实 xiàn shí)
graceful/elegant (优雅 yōu yā)
naive/childish (幼稚 yòu zhì)
considerate (体贴 tǐ tiē)
practical (踏实 tà shí)
clumsy (笨拙 bèn zhuō)
forgetful (健忘 jiàn wàng)
cheap/stingy (抠门 kōu mén)
strong/healthy (健壮 jiàn zhuàng)
frivolous (轻浮 qīng fú)
pragmatic (务实 wù shí)

No comments:

Post a Comment