Friday, February 26, 2021

Some Chinese Radicals 一些中文激进分子


激进 radical
基 base, radical, foundation
部首 radical
根 root, radical, base, foot
根号 radical, radical sign
急进 radical

Chinese Radicals - Simplified:
中文部首-简体:

one
line shù
dot diǎn
丿 slash piě
second
hook gōu
two èr
lid tóu
person rén
legs ér
enter
eight
down box
cover
ice bīng
table jī, jǐ
open box
knife dāo
power
wrap bāo
ladle
right open box fāng
hiding enclosure
ten shí
divination
seal jié
cliff hàn
private
again yòu
mouth kǒu
enclosure wéi
earth
scholar shì
go zhī
go slowly suī
night
big
woman
child
roof gài
inch cùn
small xiǎo
lame yóu
corpse shī
sprout chè
mountain shān
river chuān
work gōng
oneself
towel jīn
dry gān
thread yāo
广 shelter guǎng
stride yǐn
hands joined gǒng
shoot with a bow
bow gōng
snout
hair shān
step chì
heart xīn
spear
door
hand shǒu
branch zhī
rap
script wén
dipper dǒu
axe jīn
square fāng
not
sun
say yuē
moon yuè
tree
lack qiàn
stop zhǐ
death dǎi
weapon shū
mother
compare
fur máo
clan shì
steam
water shuǐ
fire huǒ
claw zhǎo
father
lines on a trigram yáo
half of a tree trunk qiáng
slice piàn
tooth
cow niú
dog quǎn
profound xuán
jade
melon guā
tile
sweet gān
life shēng
use yòng
field tián
cloth
ill bìng
foot steps
white bái
skin
dish mǐn
eye
spear máo
arrow shǐ
stone shí
spirit shì
track róu
grain
cave xuè
stand
bamboo zhú
rice
silk
jar fǒu
net wǎng
sheep yáng
feather
old lǎo
and ér
plow lěi
ear ěr
brush
meat ròu
minister chén
oneself
arrive zhì
mortar jiù
tongue shé
contrary chuǎn
boat zhōu
mountain gèn
color
grass cǎo
tiger
insect chóng
blood xuě
walk xíng
clothes
西 west
see jiàn
horn jiǎo
speech yán
valley
bean dòu
pig shǐ
badger zhì
shell bèi
red chì
walk zǒu
foot
body shēn
cart chē
bitter xīn
morning chén
walk chuò
city
wine yǒu
distinguish biàn
village
metal jīn
long cháng
gate mén
mound
slave
short-tailed bird zhuī
rain
blue qīng
wrong fēi
face miàn
leather
soft leather wěi
leek jiǔ
sound yīn
page
wind fēng
fly fēi
eat shí
head shǒu
fragrant xiāng
horse
bone
high gāo
long hair biāo
fight dòu
sacrificial wine chàng
cauldron
ghost guǐ
fish
bird niǎo
salty
鹿 deer
wheat mài
hemp
yellow huáng
millet shǔ
black hēi
embroidery zhǐ
frog mǐn
tripod dǐng
drum
rat shǔ
nose
even
齿 tooth chǐ
dragon lóng
turtle guī
flute yuè

No comments:

Post a Comment