Friday, May 28, 2021

Chinese Beverages 中國飲料


Chinese Vocabulary for Beverages: 飲料漢語詞彙:

茶chá Tea.
红茶hóng chá Black tea.
绿茶lǜ chá Green tea.
乌龙茶wū lóng chá Oolong tea.
龙井茶lóng jǐng chá Dragon-well tea (produced in Hangzhou)
普洱茶pǔ ěr chá Pu'er tea (produced in southwestern Yunnan)
铁观音tiě guān yīn Tie Guanyin (a variety of oolong tea)
咖啡kā fēi Coffee.

No comments:

Post a Comment